ID No: 11585
Gesshu Soko
( 1618-1696 )
ID No: 10832
Gesshu Soko
( 1618-1696 )
ID No: 10974
Geppa Doin
( 1637-1716 )
ID No: 9683
Mutoku Ryogo
( 1651-1742 )
ID No: 9682
Muin Douhi
( 1688-1757 )
ID No: 11421
Dokoku Ekou
( ? -1773? )
ID No: 10392
Banjin Dotan
( 1698-1775 )
ID No: 10822
Banri Kokan
( ? -1777 )
ID No: 9768
Ekishi Manpu
( 1711-1789 )
ID No: 10935
Bairei Daishi
( 1731-1794 )
Please click on a picture to the detail. [Top Page]