ID No: 10594
Nanka Genko
( 1538-1604 )
ID No: 11345
Hakuin Ekaku
( 1685-1768 )
ID No: 11398
Hakuin Ekaku
( 1685-1768 )
ID No: 11360
Hakuin Ekaku
( 1685-1768 )
ID No: 11116
Ishin Eryu
( 1720-1769 )
ID No: 11640
Suiou Genro
( 1717-1789 )
ID No: 10666
Torei En'ni
( 1721-1792 )
ID No: 11605
Torei En'ni
( 1721-1792 )
ID No: 9905
Torei En'ni
( 1721-1792 )
ID No: 11695
Tengen Chiben
( 1737-1805 )
Please click on a picture to the detail. [Top Page]